Sestdiena, 28. Novembris, 2020. Olita, Rita, Vita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Budžets


Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžets

1.februārī Bauskas novada dome apstiprināja 2018. gada pašvaldības pamatbudžetu, ko veido plānotie ieņēmumi 27 382 859 eiro apmērā, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 554 751 eiro un aizņēmumu līdzekļi 8 990 146 eiro.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi pieauguši par 4,8 %. Ieņēmumi bez mērķdotācijām un ES fondu projektiem sastāda 21,63 milj. eiro, kas ir par 1,5 % lielāki nekā 2017.gadā.

Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 39 927 756 eiro. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 37 404 347 eiro apmērā. Plānots atmaksāt aizņēmumu 1 784 006 eiro apmērā un ieguldīt 90 125 eiro pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens”.

Par budžeta prioritāti 2018. gadā ir noteikta Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, arī valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana. Kopā plānots īstenot 22 Eiropas Savienības atbalstītus projektus par kopējo summu 5,88 milj. eiro. Salīdzinot ar 2017.gadu, ieņēmumi saistībā ar ES fondu projektu īstenošanu pieaugs par 97,7 %.

Nodokļu ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu un 2018. gadā tiek prognozēti 15, 83 milj. eiro jeb 57,8 % no ieņēmumu kopapjoma.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 13,34 milj. eiro. Tie sastāda 48,7 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze ir par 2,5 % jeb 321 tūkstoti eiro lielāka, salīdzinot ar 2017. gada prognozi.

Vairāk nekā trešdaļu no ieņēmumiem veido transferti no valsts budžeta un citām pašvaldībām. Valsts budžeta transferti plānoti 9,5 milj. eiro apjomā. Tostarp 3,9 milj. eiro paredzēti pedagogu algām, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 0,6 % vairāk.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2,74 milj. eiro.

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

Jaunuzceltā baseina uzturēšanai plānoti 290 tūkstoši eiro, tostarp atlīdzībai – 133 tūkstoši eiro. Martā pašvaldībā sāks darboties Pašvaldības policija, un tās darbības nodrošināšanai būs nepieciešami 183 tūkstoši eiro.

2018. gadā ir jāpabeidz arī iesāktie investīciju projekti: Īslīces ielas pārbūve, Bauskas 2.vidusskolas ēkas siltināšana, Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūve, Sporta halles būvniecība, Bauskas pamatskolas ēkas pārbūve, Mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija un videonovērošanas sistēmas izbūve Bauskā un citi projekti. 

Bauskas novada budžetā vislielākie finanšu līdzekļi – 48,2 % jeb vairāk kā 18 miljoni eiro paredzēti izglītībai.

Bauskas novada pašvaldībā no 2018. gada ir paplašināts brīvpusdienu saņēmēju loks. Tagad brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 5.-10. klašu izglītojamajiem, paredzot teju 600 tūkstošus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, izdevumi ir auguši par 213 tūkstošiem eiro.

Ir paplašināts arī stipendiju saņēmēju loks ar 10. un 11. klašu skolēniem, paredzot tam budžetā papildu 11 tūkstošus eiro.

Izglītības iestāžu investīciju projektiem plānoti 5,25 milj. eiro.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti teju 3,5 milj. eiro. Bauska sevi pieteikusi kā festivālu pilsētu, tāpēc plānots finansiāls atbalsts arī festivālu organizēšanai Bauskā – kantrifestivālam “Country Bauska 2018”, starptautiskajam mūsdienu etniskās mūzikas un vēstures rekonstrukcijas festivālam “Zobens un Lemess”, mūzikas un mākslas festivālam “Vivat Curlandia!”, Bauskas svētkiem "Bauskas TasTe" un novada svētkiem Vecsaules pagastā.

Ievērojami finanšu līdzekļi – vairāk nekā 6 miljoni eiro – plānoti ekonomiskajai darbībai jeb ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai, investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 4,5 milj. eiro. Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 162 tūkstoši eiro. Veselības atbalsta pasākumiem plānoti 170 tūkstoši eiro. Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2,4 milj. eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem plānoti 284 tūkstoši eiro.

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai plānoti nepilni 2 milj. eiro jeb 5,3 % no visiem izdevumiem. Atlīdzībai paredzētie izdevumi pieauguši par 5,8% jeb 789 000 eiro. Būtiskāko pieauguma daļu sastāda minimālās algas pieaugums valstī no 380 eiro uz 430 eiro, darba devēja sociālā nodokļa izmaiņas un jaunās darbavietas Pašvaldības policijā un Bauskas peldbaseinā.


 

 

 • Aprīkojuma iegāde vispārēja tipa pansionātam “Derpele” un sabiedriski sociālajam centram “Ērgļi”
 • Nekustamo īpašumu iegāde Zaļā ielā 33 un Rūpniecības ielā 9 ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanai
 • Īslīces pagasta Bērzu pakalpojuma centra pārbūve
 • Īslīces pagasta Rītausmu doktorāta telpu remonts

 • Sporta halles izbūve
 • Bauskas pilsētas pamatskolas pārbūve
 • Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārta
 • Mežotnes pamatskolas pārbūve
 • Bauskas 2.vidusskolas fasādes siltināšana
 • Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve
 • Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošana
 • Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde
 • Bauskas 2.vidusskolas ēkas atjaunošanas trīs kārtu būvprojektu izstrāde
 • PII "Lācītis" ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde
 • Apliecinājuma kartes izstrādāšana BJC ēkas Rīgas ielā 8 fasādes vienkāršotai renovācijai
 • Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
 • Vecsaules pamatskolas un Mežotnes pamatskolas tipveida sporta zāles būvprojekta izstrāde
 • Aprīkojuma iegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai, Vecsaules pamatskolai, PII "Zīlīte", PII "Pasaulīte", BJSS, Bauskas sākumskolai, Bauskas pamatskolai, Īslīces vidusskolai, Uzvaras vidusskolai, Codes pamatskolai, Griķu pamatskolai

 • Bauskas robežzīmes projektēšana un būvniecība
 • Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas jumta remonts
 • Vecsaules pagasta "Pagastmājas" telpu remonts
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma atjaunošana - Uzvaras ielā 6
 • Administrācijas ēkas Uzvaras ielā 1, Bauskā klientu apkalpošanas centra pārbūve