Sestdiena, 28. Novembris, 2020. Olita, Rita, Vita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

AKTUĀLI


2018.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes


2019.gada aktualitātes


09.12.2019.

 

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā

Šī gada novembrī 10 Latvijas pašvaldībās, kopā 100 cilvēki sāka saņemt pakalpojumus Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem.

Izmēģinājumprojekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tā mērķis ir aprobēt jaunu modeli pakalpojumu finansēšanā, kura pamatā ir princips, ka cilvēkam ir indikatīvi noteikts budžets, kuru katrs cilvēks, ciešā sadarbībā ar sociālo darbinieku, var izmantot pakalpojumiem, kuri konkrētajā gadījumā ir visnepieciešamākie.

Dalībnieku atlase notika jau augustā, bet līdz novembrim cilvēki ar sociālajiem darbiniekiem veidoja individuālos atbalsta plānus.

Mērķa grupas vēlmes un vajadzības ir ļoti mainīgas, līdz ar to arī atbalsta plāni laika gaitā visdrīzāk tiks mainīti un pielāgoti vajadzībām. Pats cilvēks (atsevišķos gadījumos viņa aizgādnis) ir līdzatbildīgs par plānā noteikto uzdevumu izpildi, tā kā pats ir piedalījies tā sastādīšanā. Plāna mērķis nav piespiedu kārtā uzlikt pienākumus, bet kopā ar sociālo darbinieku izstrādāt “rīcības plānu” kā vislabāk sasniegt mērķus, kuri ir svarīgi pašam cilvēkam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd atbalsta plānos visbiežāk ir iekļauti tādi pakalpojumi kā  atbalsta personas pakalpojums, fizioterapeita konsultācijas, aprūpes mājās, asistenta vai pavadoņa pakalpojums, psihologa konsultācijas, dienas aprūpes centrs, mūzikas terapija, transporta izmaksas, ergoterapeita konsultācijas, dažādas grupu nodarbības gan personām, gan viņu tuviniekiem un atelpas brīža pakalpojums. Bez nosauktajiem pakalpojumiem plānos iekļauti arī daudzi citi pakalpojumi, kuri nepieciešami retākos gadījumos, piemēram, grupu mājas pakalpojums u.c.

Bauskas pašvaldībā visvairāk nepieciešami tādi pakalpojumi kā asistenta vai pavadoņa pakalpojums, atbalsta persona, dienas aprūpes centrs, psihologa konsultācijas, fizioterapeita nodarbības.

Izmēģinājumprojekta laikā tiek ņemtas vērā arī personas tuvinieku vajadzības ikdienā atbalstot personu ar garīga rakstura traucējumiem, tādēļ plānā tika iekļautas psihologa konsultācijas un atbalsta grupu nodarbības personu tuviniekiem. Tāpat domājams, ka aprūpētāja, asistenta vai pavadoņa pakalpojums un atelpas brīža pakalpojums atvieglos tuvinieku ikdienu.

Izmēģinājumprojekta laikā cilvēki saņems arī atbalsta personas pakalpojumu. Atbalsta persona palīdz cilvēkiem pieņemt lēmumus dažādās dzīves jomās, piemēram, ikdienas aktivitātēs, ārstniecības un tiesību aizstāvības jautājumos. Tādā veidā iespēju robežās tiek veicināta patstāvība, savu tiesību izmantošana un tas, ka cilvēka viedoklis tiek ņemts vērā. Arī atbalsta personas pakalpojums tiek izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu un tā izmēģinājumprojekts pēc divu gadu īstenošanas, noslēdzās šī gada novembrī. Daļa no dalībniekiem jau piedalījās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektā un turpinās saņemt atbalstu šajā izmēģinājumprojektā.  

 

Dita Čekša,
Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sociālais darbinieks


25.11.2019.

Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

 

Bauskas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros īstenotā pilotprojektā, laika periodā no 02.09.2019 līdz 28.02.2020 par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem.

Projekta ietvaros Bauskas novada sociālā dienesta deleģēts sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem piedalās klātienes apmācību programmā, lai izstrādātu metodiku sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem.

Metodikas izstrādes mērķis ir profesionālās kompetences pilnveide sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem, nodrošinot pašvaldību sociālos darbiniekus ar atbilstošu metodiku darbam ar ģimeni ar bērniem, tādējādi veicinot sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem kvalitātes uzlabošanos. Mācību process tiek veidots, apvienojot teoriju un praksi. Profesionālā kompetence (zināšanas, iemaņas, attieksme) tiek pilnveidota gan klātienes apmācībās, gan mācību vielu aprobējot praksē.

Pirmajos trīs mēnešos sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem veikuši pašanalīzi, lai apzinātos attīstības iespējas un izaugsmi, kā arī tika analizēta pašreizējā prakse. Veikta mērķa grupu analīze, kad klientu mērķa grupa atbilst sociālajam darbam darbā ar ģimeni ar bērniem un kad neatbilst. Padziļināti aplūkots gadījuma vadīšanas process, īpaši izvērtēšanas posms, kā viens no svarīgākajiem sociālā darba procesiem, kā arī intervences posms.

Kaspars Bajārs,
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem 

 


26.09.2019.

Pašvaldības gatavojas atbalsta sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
individuālā budžeta izmēģinājumprojektā

No šī gada 1. augusta sadarbībā ar Labklājības ministriju un ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu ir sākusies izmēģinājumprojekta īstenošana, kurā piedalās 10 Latvijas pašvaldības, t.sk Bauskas novada pašvaldība. Izmēģinājumprojekta laikā katrā pašvaldībā 10 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu tiks sniegts sociālais atbalsts. Pašvaldībā dalībai izmēģinājumprojektā jau ir atlasītas 10 personas un šobrīd norit sagatavošanās darbi, lai no šī gada 1. novembra varētu sākt sniegt atbalstu – sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši izstrādātajam modelim.

Sagatavošanās posmā iesaistītie sociālie darbinieki ir apguvuši jauno modeli un uz personu vērstās plānošanas metodes, kas ir individuālā budžeta modeļa stūrakmens. Tā pamatā ir princips, ka plāns tiek sastādīts kopā ar personu nevis personas vietā, ne vien izvērtējot personas individuālās vajadzības, bet arī maksimāli ņemot vērā personas individuālās iespējas un vēlmes, akceptējot personas tiesības uz pašnoteikšanos.

Dita Čekša,
Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sociālais darbinieks

 


09.09.2019.

Pārmaiņas aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanā

Pirmo reizi Bauskas novada Sociālā dienesta pastāvēšanas laikā, Bauskas novada Dome nolēmusi deleģēt kāda sociālā pakalpojuma nodrošināšanu novada iedzīvotājiem sabiedriskai organizācijai, t.i. 30.augustā nolemts deleģēt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. Deleģējuma līgums noslēgts uz gadu, paredzot, ka biedrība aprūpes mājās pakalpojumu Bauskas novada iedzīvotājiem  nodrošinās no 01.10.2019 līdz 30.09.2020.

Latvijas Sarkanajam Krustam ir pieredze dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā daudzviet valstī, piem., aprūpe mājās tiek nodrošināta Rīgā, Talsu un Rēzeknes novados, aprūpe specializētajos aprūpes centros Saldus, Ventspils un Talsu novados, naktspatversmes pakalpojumi Rīgā un Talsos, u.c.

Latvijas Sarkanais Krusts ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kas nozīmē, ka biedrība atbilst visām Ministru kabineta noteikumos “Par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajiem kritērijiem.

Deleģējot šo pakalpojumu Latvijas Sarkanajam Krustam, beidzot tiek atrisinātas vairākas problēmas aprūpē mājās, kuru risināšanai atbilstoši normatīvajiem dokumentiem  Sociālajam dienestam jau ilgstoši vairs nebija kapacitātes.

Tā esošajiem klientiem tiks nodrošināts nepieciešamais stundu skaits atbilstoši aprūpes līmenim un aprūpes plānam, īpaši aktuāli tas ir laukos, kur mobilā brigāde nevarēja aizbraukt tik bieži, cik konkrētajam klientam būtu bijis nepieciešams.

Otrkārt, pakalpojumu varēs saņemt klienti, kuri vai kuru apgādnieki par to spēj daļēji vai pilnībā samaksāt. Šādu pakalpojumu Sociālais dienests nevarēja piedāvāt, jo pašvaldība nebija noteikusi aprūpes mājās pakalpojuma cenu. Attiecībā uz šo mērķa grupu, notiks klienta un/vai viņa apgādnieku materiālās situācijas izvērtēšana, ko veiks Sociālais dienests atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem,  un tiks pieņemts lēmums, vai un cik lielā apmērā, klientam un/vai viņa apgādniekam jāmaksā par aprūpes mājās pakalpojumu. Klienti, kuri brīvprātīgi vēlēsies saņemt šo pakalpojumu un bez ierunām būs gatavi maksāt pilnu cenu, varēs tiešā ceļā vērsties pie LSK, viņiem nebūs vajadzīgs Sociālā dienesta izvērtējums. Līgumu par samaksu ar klientu un/vai viņa apgādnieku visos gadījumos slēgs Latvijas Sarkanais Krusts. Vienas aprūpes stundas izmaksas ir 6.05 euro par 1 stundu.

Treškārt tiks nodrošināta aprūpe mājās klientiem, kam noteikts 4.aprūpes līmenis, kuriem līdz šim vienīgā iespēja  bija izvēlēties aprūpi pansionātā, kas gan pašvaldībai, gan klientam maksāja ap 590 euro mēnesī, ja klients tika ievietots pansionātā “Derpele”. Latvijas Sarkanais Krusts nodrošina aprūpi mājās, apmeklējot klientu vairākas reizes dienā.

Ceturtkārt, Latvijas Sarkanais Krusts var nodrošināt aprūpi mājās arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sociālais dienests šo pakalpojumu var sniegt ierobežotā apjomā tikai projektā “Atver sirdi Zemgalē” izvērtētajiem bērniem. Pie tam projekta kvota pašreiz ir izpildīta un vairāku bērnu invalīdu ģimenes gaida kādu risinājumu. Īpaši aktuāli tas ir ģimenēm, kur bērniem Valsts darba ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi īpašās kopšanas pabalstu un vecāki būtu motivēti strādāt vai iegūt izglītību.

Par klientu aprūpi, kuriem nav apgādnieku Latvijas Sarkanajam Krustam maksās Bauskas novada pašvaldība no Sociālā dienesta plānotajiem budžeta līdzekļiem saskaņā ar  biedrības iesniegto rēķinu.

Šobrīd aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts 54 personām, no tām 28 dzīvo Bauskā. Aprūpi pilsētā veic 4 aprūpētājas, uz laukiem dodas mobilā aprūpes vienība 3 cilvēku sastāvā. Deleģējuma līgums paredz, ka Latvijas Sarkanais Krusts pārņem Sociālā dienesta aprūpētājus ar visām sociālajām garantijām, ja vien viņi paši tam piekritīs.

Pašlaik Sociālā dienesta speciālisti veic kopīgu darbu ar Latvijas Sarkanā Krusta darbiniekiem, lai pakalpojuma pārņemšana notiktu bez pārrāvumiem, lai klienti par to būtu informēti, lai neciestu pakalpojuma kvalitāte. Aprūpes mājās darbu Bauskas novadā vadīs Rute Baltruka, LSK biroja “Aprūpe mājās” sociālā darbiniece.

Ina Krūmiņa,
Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 


20.08.2019.

Sociālajā dienestā reģistrēts dienas aprūpes centra pakalpojums

Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada Sociālais dienests’’ kopš 2019.gada 3. jūlija nodrošina Dienas aprūpes centra (turpmāk- DAC) pakalpojumu. DAC radīts ar mērķi klientiem ar funkcionāla rakstura traucējumiem dot iespēju integrēties sabiedrībā, veicināt viņu sociālās funkcionēšanas spēju attīstību un uzlabošanos, atbilstoši viņu fiziskajām un garīgajām spējām. Pakalpojums tiek nodrošināts Bauskas novadā deklarētām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā, tajā skaitā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi Zemgalē” veikts izvērtējums pēc nepieciešamajiem pakalpojumiem un sagatavots individuālais attīstības plāns.

Katra diena DAC tiek saplānota. Divas reizes nedēļā notiek māla nodarbības, kurās klienti praktiski gatavo daudz dažādu jauku lietu. Divas reizes nedēļā notiek sportiskas aktivitātes ergoterapeites vadībā. Pārējā laikā notiek dažādas radošās nodarbības, tiek mācītas ēdiena gatavošanas prasmes, telpu uzkopšanas prasmes, apmeklēti kultūras pasākumi, pastaigas svaigā gaisā. Nodarbības tiek plānotas ar mērķi sekmēt klientu savstarpējo komunikāciju, attīstīt radošās un intelektuālās prasmes, kā arī veicināt uztveres spējas, attīstīt gribu un nostiprināt pozitīvas rakstura iezīmes. DAC darbinieki sniedz atbalstu un palīdzību dažādu darbību veikšanā. Ar katru no klientiem tiek strādāts gan grupā, gan individuāli, lai sasniegtu klienta sociālās rehabilitācijas plānā paredzēto. Darbs DAC ir ļoti atbildīgs un darbiniekiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai pielāgotos klientu attīstības līmenim, spējām, garastāvokļa svārstībām, jo ikvienam ir nepieciešama individuāla pieeja.

Ir novērots, ka klientiem labprāt patīk pastaigas pa pilsētu, ielām, parkiem, patīk dziedāt, klausīties mūziku, mācīties gatavot pusdienas, iesaistīties radošās aktivitātēs. Gandarījumu sniedz tas, ka klienti uz DAC nāk ar prieku, labā noskaņojumā un mājās dodas saguruši pēc piepildītas dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Ozola,
Sociālā darbiniece  dienas aprūpes centrā

 


Pieredzes apmaiņas pasākums „Sociālās integrācijas un rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

2019. gada 14. un 15. maijā norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kurā tika aicināti esošie un potenciālie sociālo pakalpojumu sniedzēji Zemgales reģionā: pašvaldību vadītāji un darbinieki, sociālo dienestu speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, plānošanas reģionu un pašvaldību speciālisti un par sociālo jomu rakstoši žurnālisti.

Bauskas novada pašvaldību pārstāvēja „Atver sirdi Zemgalē” projekta speciāliste Zane Kuka un sociālā darbiniece Dita Čekša.

Pieredzes apmaiņa norisinājās divu dienu garumā Jelgavas novadā. Pirmajā dienā tika apskatīti dažādi ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumi, kā, piemēram, psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” pakalpojumi, to vēsture. Tālāk ceļš veda uz VSAC „Zemgale” Jelgavas filiāli, pusceļa māju, kur tika iegūtas zināšanas par tur nodrošinātajiem pakalpojumiem, nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un sociālās rehabilitācijas iespējām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT). Vakara noslēgumā dalībniekiem tika dota iespēja noskatīties mākslas filmu „Cik brūkleņu ir pasaulē?”, filma demonstrēta sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un veidota balstoties uz autobiogrāfiskiem notikumiem, piedaloties aktieriem ar īpašām vajadzībām no Glada Hudik teātra trupas. Pēc filmas noskatīšanās dalībnieki devās vakariņās, kur tika veidotas diskusijas.

Otrā pasākuma dienā laiks tika veltīts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apskatīšanai un informācijas apmaiņai ar pakalpojuma sniedzējiem no Zemgales reģiona. Par sniegtajiem pakalpojumiem, alternatīvo, attīstošo, izglītojošo sistēmu un par bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā informāciju sniedza SIA „Iespēja izaugsmei” pārstāve Irēna Domniece. Kā arī resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem „Zelda” prezentēja atbalsta personas pakalpojumu un ieskatu metodē, uz personu vērstā pieejā. Tālāk ceļš veda uz JPPI „Jelgavas sociālo lietu pārvaldi” uz Grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas centru „Integra” pakalpojums personām ar GRT un bērniem vecumā no 16 – 18 gadiem ar invaliditāti.

Pateicoties pieredzes apmaiņas pasākumam, iegūti jauni zināšanu resursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanai Bauskas novadā. Īpašs paldies par atbalstu un sadarbību projekta „Atver sirdi Zemgalē” vadītājai un komandai.

Dita Čekša,
Bauskas novada sociālā darbiniece


 

Jauns projekts Sociālajā dienestā

Bauskas novada Sociālajā dienestā 18.februārī notika tikšanās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO  valdes priekšsēdētāju Guntu Anču. Tikšanās ietvaros notika vienošanās par dalību Sabiedrības integrācijas fonda projektā “Motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” Zemgales reģionā.

Projekta ietvaros organizācija SUSTENTO uzsāk pārmaiņu veicināšanas programmu vairākām sociālās atstumtības grupām Zemgales reģionā. SUSTENTO uzsāk apzināt sociālajai atstumtībai pakļautus cilvēkus Bauskas novadā, kuri vēlētos savā dzīvē pārmaiņas, proti, individuālu atbalstu, lai atrastu vai mainītu darbu un palīdzētu mainīt viņu līdzšinējo situāciju. Projekta mērķa grupa ir cilvēki, kas ir vai jūtas diskriminēti vecuma dēļ (no 50 līdz 64 gadu vecumam). Ar katru cilvēku 6 mēnešus strādās pārmaiņu aģents, kurš katru situāciju izvērtēs individuāli, meklēs risinājumus un sniegs atbalstu. Būs iespēja saņemt arī psihologa, karjeras konsultanta un jurista pakalpojumus.

Sociālie darbinieki pašlaik apzina potenciālo mērķa grupu. Projekta aktivitātes notiks Sociālā dienesta telpās. Projekts sāksies 2019.gada martā.

Dina Romanovska,
Sociālā dienesta vadītāja 


Radošās aktivitātes Gailīšu pagastā

Katru gadu Gailīšu pagastā notiek sieviešu un Pācē senioru atbalsta grupas nodarbības, ko vada psiholoģe Ērika Pulkstene. Atbalsta grupas dalībniecēm, sociālās darbinieces I. Ozola un O. Pavloviča vada radošās nodarbības. Radošās nodarbības sniedz iespēju kopīgi darboties, apgūt jaunas prasmes, stiprināt atbalsta grupas kolektīvo garu, iepazīt vienai otru vairāk. Jau šajā gadā ir bijušas nodarbības ,,Ziepju vārīšanā’’, ,,Sapņu ķērāju’’ gatavošanā. Vēl līdz pavasarim jāpaspēj pāris nodarbības - stikla pagleznošana un dāvanu kārbiņu gatavošana. Nodarbību dalībnieces atzīst, ka viņām patīk sanākt kopā, pilnveidot sevi, savstarpēji komunicēt un uzzināt jaunu informāciju. To arī novērojušas sociālās darbinieces - kad nodarbības jau beigušās, dalībnieces vēl nesteidzas uz mājām, bet labprāt vēl uzkavējas un patērzē pie kafijas tases.

Pagājušā gadā, pirmo reizi rudens brīvlaika nedēļā, sadarbībā ar Pāces bibliotekāri I. Rācināju notika arī radošo nodarbību pēcpusdiena dažāda vecuma skolēniem. Tur tika darinātas skaistas pudeles, veidotas sauso ziedu kompozīcijas, darinātas kļavu lapu rozītes un dekupētas sveces. Nodarbības bija ļoti apmeklētas, darbiņi bija paveikti glīti un pašiem skolēniem par to bija prieks. Nākotnē  ceram vēl uz kādu kopīgu radošo aktivitāti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās darbinieces Gailīšu pagasta pārvaldē


13.02.2019.

Jaunumi Sociālajā dienestā personu ienākumu izvērtēšanā

No 2019.gada 1.janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā (pēc 2019.gada 1.janvāra) pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim).

Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Ņemot vērā, ka tie ir regulāri ienākumi 12 mēnešu garumā, Sociālajā dienestā tie tiks ņemti vērā ienākumos, novērtējot personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un attiecīgi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanā.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, 
Ina Krūmiņa
Mg.sc.soc.


13.02.2019.

Pārtikas pakas var saņemt personas ar ienākumu līmeni līdz 242 euro mēnesī

No 2019.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi 2014. gada 25. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.727  “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi.

No 2019.gada janvāra Fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Bauskas novadā maznodrošināto personu ienākumu līmenis ir noteikts 188 euro un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem 325 euro. Tas nozīmē, ka daļa pensionāru, kuriem ienākumi ir līdz 242 euro, jāaktualizē sava maznodrošinātās personas izziņa Sociālajā dienestā, lai tajā tiktu iestrādāta atzīme par  tiesībām saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas.

Turklāt, grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Bauskas novadā Fonda atbalsta pakas izsniedz Latvijas sarkanā Krusta Bauskas komiteja Dārza ielā 12b, Bauskā.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece, 
Ina Krūmiņa
Mg.sc.soc.